Skip to main content

Suratul Bayyina Da Fassarar ta

Suratul Bayyina Da Fassarar ta


Sura ta 98 @yoyinta 8 an saukar da ita a Madina

```بسم الله الرحمن الرحيم

١.لم يكن الذين كفرو من اهل الكتب و المشركين منفكين حتى تاتيهم البينة.

1⃣.  Wadanda suka kafirta na daga Ahlul kitabi da mushirikai basu kasance suna sabani ba har saida gaskiya tazo masu.

٢.رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة.

2⃣.  Manzo yazo masu daga Allah ya karanta masu takardu masu tsarki.

٣.فيها كتب قيمة.

3⃣. A ciki akwai Littatafai masu inganci.

٤.وما تفرق الذين اوتو الكتب الا من بعد ما جاءتهم البينة.

4⃣.Ahlul kitabi Basu Samu Rabuwar kai ba har saida hujjah ta zo masu.

٥.وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلوة ويؤتوا الزكوة، وذالك دين القيمة.

5⃣.Bamu umurceku ba saidan ku bauwata @llah kuma masu tsarkake addini a gareshi kuna karkata daga addinin karya, Ku tsaida sallah Ku bada zakkah,wannan shine addini mai karfi.

٦.ان الذين كفروا من اهل الكتب والمشركين فى نار جهنم خلد ين فيها، اولؤك هم شرالبرية.

6⃣.Lalle wadanda suka kafirta daga wadanda aka baiwa littafi (yahudu da nasara) da mushirikai suna cikin wutar jahannama suna masu dawwma,Wadannan sune mafi sharrin Alkarya.

٧.ان الذين ءامنوا و عملوا الصلحت اولؤك هم خير البرية.

7⃣.Lalle wadanda sukayi imani kuma suka aikata aiki na gari,Wadannan sune mafi Alkhairi Alkarya.

٨.جزاؤهم عند ربهم جنت عدن تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها ابد، رضى الله ورضواعنه، ذالك لمن خشى ربه.

8⃣.Sakamakon su yana ga Ubangijinsu Ya tanada musu Aljanna wace koramu ke gudana a cikinta har abada, Ya arda dasu sums sun arda dashi, Waccan shine Sakamakon musu jin tsoron Allah. ```+2347039135966

Comments