Tarihi (History)

WAƊANDA SUKA HALARCI YAƘIN BADAR

Jerin Sunayen sahabban da suka halarci yakin Badar tare da manzon tsira (SAW) 1. Manzon Allah Muhammad (SAW). 2. Abu Bakar as-Sh…

SAHABI JIKAN SAHABI, BABAN SAHABI

SAHABI JIKAN SAHABI, BABAN SAHABI *TAMBAYA*❓ : Aslm, don Allah akwai sahabin da kakansa sahabi ne, babansa sahabi, dansa kuma sa…

AT THE TIME OF KHALIFA UMAR

At the time of Khalifa Umar bin Khattab, three people came to him dragging a young man with them and said to him: Oh leader of …

TUN A DUNIYA KE NAN!

TUN A DUNIYA KE NAN! Ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin "Magol" ya karɓi addinin kiristanci, aka shirya biki d…

ANNABI DA SAHABBANSA // 091

ANNABI DA SAHABBANSA // 091 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . YAQIN KHANDAQ/ AHZAAB Bayan tsoratar da Makkawa suka yi wanda ya…

ANNABI DA SAHABBANSA // 090

ANNABI DA SAHABBANSA // 090 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . YAQIN BADAR NA BIYU Bayan musulmai sun gama da abokan gaba na gid…

ANNABI DA SAHABBANSA // 089

ANNABI DA SAHABBANSA // 89 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Ba Abdullah bn Ubay ba ko Yahudawan Banu Quraiza ba su iya tabukaw…

ANNABI DA SAHABBANSA // 088

ANNABI DA SAHABBANSA // 88 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Bayan yaqin Uhud ne Yahudawa suka fara ganin gazawar musulmai, don…

ANNABI DA SAHABBANSA // 087

ANNABI DA SAHABBANSA // 087 . . Aamir bnl Tufail na kashe Haraam ya yi maza ya je wajen Banu Aamir ya tunzuro su don su zo su ya…

ANNABI DA SAHABBANSA // 086

ANNABI DA SAHABBANSA // 86 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . QURAISHAWA SUN TSIRE KHUBAIB In mun tuna daya daga cikin dalilan d…

ANNABI DA SAHABBANSA // 085

ANNABI DA SAHABBANSA // 85 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . YAQOQIN DA ANNABI YA TURA KAFIN AHZAAB Sau da yawa in aka nemi cin…

ANNABI DA SAHABBANSA // 084

ANNABI DA SAHABBANSA // 84 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Duk da karayar zuciyar da aka samu sai da Abu-Sufyan RA shi ma ya …

ANNABI DA SAHABBANSA // 083

ANNABI DA SAHABBANSA // 83 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . Jiya-jiyan nan aka gama yaqin Uhud, ko doguwar tafiya mutum ya yi …

ANNABI DA SAHABBANSA // 082

ANNABI DA SAHABBANSA // 082 . Mawallafi: Baban Manar Alqasim . AN RUFE SHAHIDAN UHUD Yaqi ya qare, kuma kowa ya binciko gawarsa,…